CHUYÊN THIẾT KẾ WEB DOANH NGHIỆP & MARKETING ONLINE<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <title></title>
     <style type="text/css">
        body
        {
            font-familyArial;
            font-size10pt;
        }
        table
        {
            border1px solid #ccc;
            border-collapsecollapse;
        }
        table th
        {
            background-color#F7F7F7;
            color#333;
            font-weightbold;
        }
        table thtable td
        {
            padding5px;
            border1px solid #ccc;
        }
    </style>
</head>
<body>
     <table id="tblCustomers" cellspacing="0" cellpadding="0">
        <tr>
            <th>Customer Id</th>
            <th>Name</th>
            <th>Country</th>
        </tr>
        <tr>
            <td>1</td>
            <td>John Hammond</td>
            <td>United States</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>2</td>
            <td>Mudassar Khan</td>
            <td>India</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>3</td>
            <td>Suzanne Mathews</td>
            <td>France</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>4</td>
            <td>Robert Schidner</td>
            <td>Russia</td>
        </tr>
    </table>
    <br />
    <input type="button" id="btnExport" value="Export" />
    <script type="text/javascript" src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/pdfmake/0.1.22/pdfmake.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/html2canvas/0.4.1/html2canvas.min.js"></script>
    <script type="text/javascript">
        $("body").on("click""#btnExport"function () {
            html2canvas($('#tblCustomers')[0], {
                onrendered: function (canvas) {
                    var data = canvas.toDataURL();
                    var docDefinition = {
                        content: [{
                            image: data,
                            width: 500
                        }]
                    };
                    pdfMake.createPdf(docDefinition).download("Table.pdf");
                }
            });
        });
    </script>
</body>
</html>

Liên hệ với chúng tôi:

🏢 CHUYÊN THIẾT KẾ WEBSITE CÁ NHÂN VÀ DOANH NGHIỆP

📍Địa chỉ: 478 HỒ HỌC LÃM, P AN LAC,BÌNH TÂN, TP.HCM

📞 Hotline & Zalo: 0789 844 608

📧 Email: vothanhsang.vn@gmail.com

🌐 Website: www.sinta.vn


Image

Dropdownlist của Model

Dropdownlist Tỉnh của MVC

Xem chi tiết

Image

CheckBox rat hay

https://www.youtube.com/watch?v=L5g4RlAiPnk

Xem chi tiết

Image

Tổng hợp các hàm xử lý chuỗi trong lập trình C Sharp

Tổng hợp các hàm xử lý chuỗi trong lập trình C Sharp

Xem chi tiết

Image

Kiểm Tra Tính Hợp Lệ CheckBox

Kiểm Tra Tính Hợp Lệ CheckBox

Xem chi tiết

Image

Top 10 tiêu chí vàng để đánh giá một website chuyên nghiệp - đạt chuẩn Tốt

Thiết kế đẹp, tốc độ tải nhanh, dễ dàng thao tác và điều....

Xem chi tiết

Sản Phẩm Cùng Loại
Image

Top 10 tiêu chí vàng để đánh giá một website chuyên nghiệp - đạt chuẩn Tốt

Thiết kế đẹp, tốc độ tải nhanh, dễ dàng thao tác và điều....

Xem Chi Tiết

Image

Kiểm Tra Tính Hợp Lệ CheckBox

Kiểm Tra Tính Hợp Lệ CheckBox

Xem Chi Tiết

Image

Thêm dấu phẩy cho vị trí hàng ngàn cho 1 số trong C#

Làm việc trong tất cả các trường hợp

Xem Chi Tiết

Image

Tổng hợp các hàm xử lý chuỗi trong lập trình C Sharp

Tổng hợp các hàm xử lý chuỗi trong lập trình C Sharp

Xem Chi Tiết

Image

CheckBox rat hay

https://www.youtube.com/watch?v=L5g4RlAiPnk

Xem Chi Tiết

Image

Dropdownlist của Model

Dropdownlist Tỉnh của MVC

Xem Chi Tiết